skruvar på ett bord

Olika rostfria stålsorter

Austenitiska stål

Från milda till aggressiva miljöer. Höga och låga temperaturer. Den vanligaste formen av rostfritt stål som innehåller Krom+Nickel.

Duplexa stål

Duplexa stål har en blandning av ferritiska stål och austenitiska stål. Hög hållfasthet, passar milda till aggressiva miljöer. Innehåller mycket krom och lite Nickel.

Ferritiska stål

Lämpliga i mildare miljöer.
Innehåller mest krom och är magnetiskt. Vanligt förekommenade.

Martensitiska stål

Innehåller krom och ganska mycket kol. Har hög hållfasthet, härdbara och brukar användas för speciella applikationer. Lämpliga i milda miljöer där hårdhet krävs

Allmänt:

• ISO 3506-1, ISO 3506-2 och ISO 3506-3 hänvisar till stålsorterna A1-A5, C1-C4 och F1 och dessa täcker stål av följande typ:
• Austenitiskt stål A1-A5
• Martensitiskt stål C1-C4
• Ferritiskt stål F1
Nedan beskrivs egenskaperna hos de ovan nämnda ståltyperna och stålsorterna, här finns också viss information om den icke standardiserade ståltypen FA.

Ståltyp A (austenitisk struktur)

Det finns fem huvudsakliga stålsorter av austenitiskt stål, A1-A5. De kan inte härdas och är oftast omagnetiska. För att minska känsligheten för deformationshårdnande får koppar tillsättas stålsorterna A1-A5 så som anges i tabell 6.1. För de icke stabiliserade stålsorterna A2 och A4 gäller följande: Låg kolhalt är av högsta vikt i icke stabiliserade stålsorter eftersom kromoxid gör stålet motståndskraftigt mot korrosion. På grund av den höga affiniteten hos krom mot kol erhålls kromkarbid istället för kromoxid vilket är mer önskvärt vid förhöjd temperatur.
För de stabiliserade stålsorterna A3 och A5 gäller följande: Grundämnena Ti, Nb eller Ta påverkar kolet och kromoxid bildas i full utsträckning. I havsmiljö eller vid liknande tillämpningar krävs stål med Cr- och Ni-halter på ca 20% och Mo på 4,5% – 6,5%. När risken för korrosion är hög bör experter konsulteras.

Stålsort A1 är speciellt utvecklad för skärande bearbetning. På grund av den höga svavelhalten har dessa stål lägre motståndskraft mot korrosion än motsvarande stål med normal svavelhalt.

Stålsort A2 är de mest använda rostfria materialen. De används för köksutrustningar och stål i apparater i kemisk industri. Dessa stål är inte lämpliga för användning i icke oxiderande syra och kloridhaltiga medier, t ex i pooler och havsvatten. Stålsort A3 Stålsort A3 är stabiliserade rostfria stål med egenskaper enligt stålsort A2.

Stålsort A4 är syrafasta stål som är Mo-legerade och ger avsevärt bättre motstånd mot korrosion. A4 används i stor utsträckning inom cellulosaindustrin eftersom denna stålsort är utvecklad för kokande svavelsyra (därav namnet syrafast) den är också i viss utsträckning lämplig i en klorhaltig miljö. A4 används också ofta i livsmedelsindustrin, skeppsbyggnadsindustrin och i marin industri.

Stålsort A5 är stabiliserade syrafasta stål med egenskaper enligt stålsort A4. Ståltyp F (ferritisk struktur) En ferritisk stålsort kan normalt inte härdas och skall helst inte härdas även om så är möjligt i vissa fall. F1-stålen är magnetiska. Stålsort F1 Stålsort F1 används normalt för enklare utrustning med undantag för superferriter som har extremt låg C- och N-halt. Stålen inom stålsort F1 kan vid behov ersätta stål av stålsorterna A2 och A3 och användas vid högre klorhalt.

Stål typ C (martensitisk struktur)

Det finns tre typer av martensitiska stål C1, C3 och C4. De kan härdas till utmärkt hållfasthet och de är magnetiska.

Stålsort C1 har begränsad motståndskraft mot korrosion. De används i turbiner, pumpar och till knivar.

Stålsort C3 har begränsad motståndskraft mot korrosion, dock bättre än C1. De används i pumpar och ventiler.

Stålsort C4 har begränsad motståndskraft mot korrosion. De är avsedda för skärande bearbetning, i övrigt liknar de stål av sorten C1.

Stål typ FA (ferritisk-austenitisk struktur) ingår inte i ISO 3506-1, ISO 3506-2 och ISO 3506-3, men kommer sannolikt att tas med i framtiden. Stål av denna typ är de så kallade duplexstålen. De första FA-stål som utvecklades hade en del svagheter som nu är eliminerade i de nyligen utvecklade stålen. FA-stål har bättre egenskaper än stål i stålsorterna A4 och A5 speciellt vad gäller hållfasthet. De uppvisar också en överlägsen motståndskraft mot punkt- och sprickkorrosion. Exempel på sammansättning ges i nedanstående tabell.

 

Tillagd till listan "Varukorgen"